Teologian perusteet

Tietoa ja Jumalan tuntemista

Teologian perusteet on tarkoitettu sinulle, joka tahdot ymmärtää Raamattua ja uskosi perusteita paremmin, löytää oman paikkasi Jumalan suunnitelmassa ja kasvaa hänen tuntemisessaan. Se on myös ensimmäinen askel koulutuspolulla ammatilliseen hengelliseen työhön. Teologian perusteiden myötä sinulle rakentuu juureva ja perusteltu näkemys Raamatun tulkinnasta, kristillisestä uskosta ja seurakunnasta. 

Kumman linjan valitset?

Teologian perusteet voidaan opiskella joko yleissivistävästi omaksi iloksi tai ammattisivistävästi, ammatilliseen hengelliseen työhön suuntautuen.  

Yleissivistävän linjan valitseminen tekee opinnoista vapaatavoitteisia:

 • Voit vapaasti keskittyä kiinnostuksensa kohteisiin eikä sinulla ole painetta kursseille asetettujen osaamistavoitteiden saavuttamisesta.
 • Yleissivistävällä linjalla itsenäistä työskentelyä oppituntien ulkopuolella ei edellytetä, ja opintojesi laajuus määritellään lähiopetustunteina. 
 • Opinnoista ei siis myönnetä opintopisteitä, eikä vapaatavoitteinen opiskelu avaa jatko-opintomahdollisuuksia.

Ammattisivistävällä linjalla opinnot suoritetaan opintopistekursseina:

 • Opinnoissa muodostuu todennettavaa osaamista, ja tämä mahdollistaa sinulle seurakuntatyön koulutukseen tai pastorikoulutukseen hakemisen.
 • Opintosuoritukset voidaan tallentaa kansalliseen Opintopolku-järjestelmään, jota hyödyntämällä opiskelija voi luetuttaa opintonsa hyväksi myös muissa oppilaitoksissa.  
 • Opiskelu ammattisivistävällä linjalla on yleissivistävää linjaa vaativampaa. Opintopistekurssit sisältävät oppituntien lisäksi itsenäistä työskentelyä noin 12 tuntia viikossa. 

Kaikki teologian perusteita opiskelevat osallistuvat samaan laadukkaaseen opetukseen noin 30 lähiopetustuntia viikossa. 

Mitä pitää sisällään?

Teologian perusteet on laajuudeltaan 60 opintopistettä (ammattisivistävä) tai 1015 tuntia (yleissivistävä) ja muodostuu neljästä opintokokonaisuudesta, joilla on omat osaamistavoitteensa:

 • Osaat soveltaa raamatuntulkinnan perusperiaatteita ja kertoa Raamatun jokaisen kirjan sisällöstä ja historiallisesta tilanteesta.
 • Kykenet esittelemään toisille Raamatun pelastushistoriallisen ”punaisen langan” ja tunnet Raamatun syntyhistoriaa ja luotettuvuutta koskevat kysymykset.
 • Osaat määritellä kristillisen opin ydinkohdat ja selittää niiden sisällön ja merkityksen.
 • Tiedät, miten kristillinen oppi on muodostunut ja olet perehtynyt eri kirkkokuntien tunnustusten syntymiseen vaikuttaneisiin mekanismeihin.
 • Osaat kertoa erilaisista maailmankuvista ja -katsomuksista sekä käydä keskustelua ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.
 • Osaat valjastaa omat lahjasi ja persoonasi Jumalan, paikallisen seurakunnan ja lähimmäisen palvelemiseen.
 • Olet hankkinut tiimi- ja vuorovaikutustaitoja ja kykenet synnyttämään elinvoimaisuutta yhteisössäsi.
 • Osaat määritellä paikallisen seurakunnan olemuksen, tehtävän ja merkityksen.
 • Olet oppinut harjoittamaan hengellistä elämää ja kykenet tunnistamaan ja poistamaan hengellisen kasvun esteitä.
 • Elämänhallinnastasi on tullut parempaa ja elät tasapainoisempaa elämää.
 • Osaat kertoa, mistä hengellisessä kasvussa on kyse ja kykenet ruokkimaan omaa ja toisten hengellistä elämää

Pää- vai sivutoimisesti?

Teologian perusteiden suorittaminen edellyttää yhden lukuvuoden päätoimista opiskelua Teopoliksella tai kolmen lukuvuoden monimuoto-opintojaoman toimen ohella. Monimuoto-opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa lukuun ottamatta kuutta (6) vuosittaista lähiopetuskertaa, jolloin monimuoto-opiskelijat saapuvat Teopolikselle perjantai-illasta lauantai-iltaan.  

Päätoimiset ja monimuoto-opinnot vastaavat sisällöiltään ja osaamistavoitteiltaan toisiaan. Näin ollen Teologian perusteiden suorittaminen ammattisivistävän linjan monimuoto-opintoina mahdollistaa jatko-opinnot yhtälailla kuin päätoiminenkin opiskelu.

Kuka voi hakea?

Kaikilta teologian perusteita opiskelemaan hakevilta edellytetään

 • täysi-ikäisyyttä, 
 • perusopetuksen oppimäärän suorittamista, 
 • tekstinkäsittelyn ja verkkoympäristössä toimimisen perustaitoja (tekstin tuottaminen, tallentaminen ja lähettäminen sekä Internet-selaimen käyttäminen), 
 • yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja,
 • sujuva suomen kielen taitoa ja
 • lääkärin lausuntoa terveydentilasta (T-todistus).

Jokaisella opinnot aloittavalla tulee olla henkilökohtainen tietokone tai tabletti, joka soveltuu Moodle-verkkoympäristössä toimimiseen ja Microsoft Office -paketin verkkoversion ohjelmistojen käyttämiseen.   

Ammattisivistävällä linjalla opiskelevalta edellytetään myös akateemisen opiskelun taitoja:

 • pystyt lukemaan, ymmärtämään ja käyttämään tiedonhankinnassa hyväksi laajoja tekstikokonaisuuksia,
 • pystyt ilmaisemaan itseäsi sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti,
 • kykenet omaksumaan kirjallisten tehtävien edellyttämät lähdeviittaus- ja tekstinkäsittelykäytännöt.