Tutkinnot

Tulevaisuus haastaa seurakunnan – oletko valmis?

Suomi on kaupungistunut, ikääntynyt, monikulttuurillistunut ja moniarvoistunut varsin nopealla tahdilla. Kristitylle muutokset näyttäytyvät ehkäpä vahvimmin maamme henkisessä ilmapiirissä: jälkimoderni aikamme ei ole samalla tavoin avoin evankeliumille kuin ennen. Seurakunnassa työskentelevältä tämä kaikki edellyttää entistä enemmän ammattitaitoa, yhteiskunnallisen keskustelun hallintaa ja vahvaa identiteettiä Kristuksen seuraajana.  

Koulutuksemme valmistavat kutsumustietoisia, kypsiä, Raamattuun juurtuneita, teologisen ajattelun hallitsevia, missionaalisia ja pastoraaliseen vuorovaikutukseen kykeneviä ammattilaisia seurakuntien opetus- ja johtotehtäviin sekä uusien seurakuntien ja yhteisöjen istuttajiksi. Tutkintomme ovat osaamisperusteisia, ja niiden osaamistavoitteet on määritelty työelämän todellisia tilanteita ja tarpeita silmällä pitäen. Ammatillisen kasvun lisäksi kiinnitämme paljon huomiota hengelliseen kasvuun ja oman kutsumuksen vahvistumiseen.  

Mihin tutkinnot valmistavat?

Koulutuksemme on avointa eri kristillisistä taustayhteisöistä tuleville opiskelijoille, mutta tutkintomme antavat erityisesti pätevyyden Suomen Vapaakirkon työntekijänä (seurakuntatyön tutkinto) tai pastorina (pastoritutkinto) toimimiseen. Muista taustayhteisöistä tulevat opiskelijamme saavat tätä vastaavat valmiudet omassa yhteisössään työskentelemiseen. 

Suomen teologisen opiston tutkinnot ovat kansanopistolain puitteissa järjestettyä tutkintotavoitteista koulutusta. Tutkinnoilla ei ole toisen tai korkea-asteen tutkintojen asemaa Suomen koulutusjärjestelmässä, mutta ne vastaavat alempaa (seurakuntatyön tutkinto) ja ylempää (pastoritutkinto) korkeakoulutasoa ja mahdollistavat teologian maisteri- ja tohtoritasoiset jatko-opinnot ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissamme.  

Syksystä 2023 lähtien meillä suoritetut opinnot voidaan myös tallentaa kansalliseen Opintopolku-järjestelmään, jolloin niiden yhteismitallisuus on helpompi todentaa muissa oppilaitoksissa. Opettajamme ovat korkeakoulutettuja ja päteviä tehtäväänsä. 

Miten pääset tutkintoon johtaviin opintoihin?

Seurakuntatyön tutkintoa ja pastoritutkintoa suorittamaan voidaan hakeutua suorittamalla Teologian perusteet lähi- tai monimuoto-opintoina tai osoittamalla oma lähtötaso valintakokeen avulla; viimeinen vaihtoehto on mahdollinen keväästä 2024 alkaen. Kaiken kaikkiaan polku tutkintoihin näyttää seuraavalta:

Seurakuntatyö
180 op

Seurakuntatyön koulutus varustaa sinut ammattitaitoiseksi seurakunnan toimintamuotojen ja vapaaehtoisten ohjaajaksi, jolla on tarvittava teologinen ja raamattuosaaminen sekä sananjulistamisen perustaidot. Tutkinto vastaa vaativuudeltaan alempaa korkeakoulutasoa. Opinnot voidaan suorittaa kokonaan suomeksi. 

Pastori
300 op

Pastorikoulutus tekee sinusta sananjulistajan ja seurakunnanjohtajan, jolla on vahva teologinen ja raamattuosaaminen sekä tarvittavat johtamistaidot. Tutkinto vastaa vaativuudeltaan ylempää korkeakoulutasoa ja edellyttää englannin luetun ymmärtämistä sekä alkukielten (kreikka ja heprea) käyttötaitoja. 

Erikoistuminen
20 op

Tutkintoihin voidaan liittää opintoja, jotka valmistavat sinua lähetystyöhön, kasvatustyöhön tai uusien yhteisöjen ja seurakuntien istuttamiseen. 

Kuka voi hakea?

Tutkintoon johtaviin ohjelmiin voit hakea, jos olet joko

  1. suorittanut Teologian perusteet (60 op) ammattisivistävällä linjalla, 
  2. tehnyt siihen rinnastettavat teologian opinnot muualla , tai
  3. läpäissyt valintakokeen hyväksytysti (tarjolla keväästä 2024 alkaen).  

Hakijalla täytyy olla riittävän hyvät edellytykset suoriutua tutkintoon tähtäävien ohjelmien vaatimuksista sekä soveltuvuus seurakunnallisiin opetus- ja johtotehtäviin. 

Hakuohjeet